Tööandja brändi “SUPER PREMIUM” pakett sisaldab järgmisi sisutegevusi:

 • Sisemise tööandja brändi audit ja uuring.  Viime läbi meeskonnas sisemise brändingu uuringu ning selle tulemusel selgub, kuidas meeskonnaliikmed mõtlevad, tajuvad, märkavad ja millised on nende tegelikud ootused. Selguvad ka need meeskonnaliikmed, kes soovivad kaasa lüüa sustäämsetes tegevustes.

 • Organisatsiooni väärtuspakkumise ja loo loomine. Väärtuspakkumine on kahepoolne kokkulepe, mida pakub organisatsioon tulevastele talentidele ja mida peab talent olema valmis Sinu organisatsioonile andma selle eest, mida ta vastu saab. Paneme paika selle organisatsiooni loo, mida saavad rääkida teadlikult kõik liikmed.

 • Tööandja saadikute koolitamine. Selleks, et töötajatest saaksid  saadikud, siis esmalt tuleks tööandjal väga selgelt välja tuua väärtuspakkumine töötajatele. Win-win olukord saab tekkida alles siis, kui tööandja väärtuspakkumine sobib ka töötajale ning koostöö ja tegemiste aluseks on ühised väärtused. Brändisaadikud vajavad väljaõpet, tööriistasid, lugusid ja toetamist. Kui need olemas, siis on mõju kiire tekkima.

 • Tööandja brändi tegevuskava loomine. Tegevuskava loomine aitab tööandja brändile läheneda strateegiliselt ning tegevuskava on raamistik, kus igaüks näeb oma rolli ja panust.

 • Juhtkonna-meeskonnajuhtide persoonibrändi arendamine. Tugev juhi persoonibränd loob konkurentsieelise ja ettevõttele maine. Lisaks on tugev juhi persoonibränd ka eeskujuks ka meeskonnaliikmetele saadikuks kujunemisel. 

 • Tööandja saadikutele tööriistakasti loomine. Tööandja saadikud saavad teadlikult sisemise brändi nähtavaks luua, kui neil on olemas tööriistakast ja kanalid.

 • Tööandja brändi tegevuskava jälgimine ja ülevaatamine/ajakohastamine. Tegevuste ülevaatamine lähtuvalt muutunud eesmärkidest loob kindluse, et liigutakse õiges suunas.

 • Tööandja saadikute coachimine. Kui tööandja saadikud asuvad tegevuskava alusel tööle, siis meie kogemused näitavad, et saadikuvad vajavad toetamist, julgustamist ja nende kokku koondamine viib uute julgete sammude juurde.

 • Visuaali loomine, karjäärileht, värbamiskuulutused. Ühtlustame visuaalid, loome värbamiskampaaniad ja sisuka karjäärilehe, mis toob välja tööandja atraktiivsuse.

 • Ennastjuhtiva inimese workshopid. Selleks, et saadikud oleksid julged ja ennastjuhtivad inimesed, viime läbi enesejuhtimise töötoad, sest muidu kuuleb meeskonnaliikmetelt ikka tsitaati: “Mul on kiire ja pole aega selleks!”

 • Töötajate temperatuuri mõõtmine. Milline on organisatsiooni meeskonnaliikmete meelestatus, väljakutsed jms. Selle teadasaamiseks kasutame me tööriista, mis annab juhtidele siseinfo töötajate sisekliimast ehk temperatuurist.

 • Big launch – avapauk tööandja brändile. Kui tegevused tehtud, siis tuleb tööandja bränd ka avapauguga ka nähtavaks teha. Seda saab teha, kas koos teenuse/toote või mõne muu sündmusega sidudes.

♠Paketti finantsiline väärtus jääb vahemikku alates 10 000 -20 000€ +km
♠Täpne hind sõltub organisatsiooni suurusest.

Tööandja brändil on oluline roll parimate talentide meelitamisel teie organisatsiooni. Tööandja bränding tähendab organisatsioonikultuuri teadlikku disainimist, ausat suhtlemist olemasolevate ja potentsiaalsete töötajatega.  Lisaks veel oma tugevate külgede näitamist tööandjana.